همیشه مراقب اشتباه دوم باش ، اشتباه اول حق توست.
آنتوان چخوف